پورتال فشارخون

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشهای چندرسانه ای... بزودی افتتاح می گردد.

پورتال تغذیه و رژیم درمانی

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشهای چندرسانه ای... بزودی افتتاح می گردد.​

پورتال دیابت

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشهای چندرسانه ای... بزودی افتتاح می گردد.​​

پورتال قلب و عروق

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشهای چندرسانه ای... بزودی افتتاح می گردد.

پورتال گوش و حلق و بینی

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشهای چندرسانه ای... بزودی افتتاح می گردد.​

پورتال بیماری های عفونی و گرمسیری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشهای چندرسانه ای... بزودی افتتاح می گردد.​​